อย่างไรก็เป็นอนัตตา


    สภาพธรรมเป็นอนัตตา ไม่ว่าใครจะรู้หรือไม่รู้ก็ตาม และกิเลสทั้งหมด ก็อยู่ที่ความไม่รู้ว่าไม่ใช่เรา จึงต้องอบรมปัญญาเป็นปกติเพื่อละคลายความยึดถือว่าเป็นตัวตน


    หมายเลข 11790
    4 ธ.ค. 2562