ขัดเกลากิเลสในชีวิต


    ปัญญาจากการฟังธรรมจะนำไปให้เกิดกุศลและขัดเกลาอกุศลในชีวิตประจำวันประการต่างๆ แม้เล็กน้อยเพิ่มขึ้น


    หมายเลข 11789
    23 ก.ย. 2566