ไม่ใช่จะให้รู้


    การฟังธรรมไม่ใช่ว่า จะให้ไปรู้ไปประจักษ์อย่างที่ฟัง แต่ฟังเพื่อค่อยๆเข้าใจถูกว่าเป็นธัมมะ และปัญญาก็จะทำกิจรู้ความจริงไปโดยลำดับ


    หมายเลข 11788
    4 ธ.ค. 2562