ธรรมเจดีย์


    พระธรรมเป็นที่ควรระลึกถึงด้วยเคารพ เพราะได้ศึกษาพระธรรมด้วยความเข้าใจ ไม่ใช่เพียงกราบไหว้บูชา


    หมายเลข 11787
    4 ธ.ค. 2562