ภาวนา 4 อย่าง


    ภาวนาคือการอบรมเจริญกุศล เพื่อการละคลายดับกิเลส ซึ่งเป็นการเจริญกุศลทุกประการ ด้วยความเคารพ อย่างยาวนาน และต่อเนื่อง


    หมายเลข 11786
    4 ธ.ค. 2562