เก็บไว้ในหทัย


    ความเข้าใจพระธรรมที่ได้ฟัง ไม่ได้หายไปไหน แต่จะสะสมไว้ในจิต และก็จะเป็นปัจจัยให้พร้อมที่จะเกิดความเข้าใจธัมมะเพิ่มขึ้นต่อไป


    หมายเลข 11785
    23 ก.ย. 2566