ทางไปดี


    หนทางมีทั้งทางไปที่ผิดและทางไปที่ถูก ซึ่งการฟังธรรมเพื่อความเข้าใจ จะนำไปในทางที่ดีสูงสุด คือการเข้าใจความจริงโดยลำดับ


    หมายเลข 11784
    4 ธ.ค. 2562