สัมมาสติ


    สติเป็นสภาพธรรมที่ระลึกได้ในทางที่ดีงาม สติมีหลายระดับตั้งแต่สติขั้นทาน ขั้นศีล ขั้นฟังธรรมเข้าใจ จนกว่าจะถึงระดับที่เป็นสติที่ระลึกตรงลักษณะสภาพธรรมที่กำลังปรากฏพร้อมปัญญาที่เข้าใจถูกในสภาพธรรมนั้นตามความเป็นจริง จึงจะเป็นสัมมาสติ


    หมายเลข 11782
    23 ก.ย. 2566