จะเป็นโสดาบันหรือเข้าใจธรรม


    พระโสดาบันคือใคร และจะถึงความเป็นพระโสดาบันได้อย่างไร


    หมายเลข 11780
    4 ธ.ค. 2562