จะเป็นโสดาบันหรือเข้าใจธรรม


    พระโสดาบันคือใคร และจะถึงความเป็นพระโสดาบันได้อย่างไร


    หมายเลข 11780
    23 ก.ย. 2566