จิตเกิดดับสืบต่อรวดเร็ว


    ความเป็นธัมมะแต่ละหนึ่งยังไม่ปรากฏตามความเป็นจริง ก็เพราะจิตเกิดดับสืบต่อรวดเร็ว เป็นนิมิตสิ่งต่างๆ ทันที


    หมายเลข 11775
    23 ก.ย. 2566