สละกิเลสคือไม่รับเงิน


    ถ้าจะขัดเกลากิเลสในเพศบรรพชิตก็ต้องไม่รับเงินทองตามพระวินัย ถ้ายังจะรับเงินทองก็ต้องเป็นคฤหัสถ์


    หมายเลข 11774
    4 ธ.ค. 2562