ปฏิบัติธรรมไม่ใช่ไปทำ


    การจดจ้องไม่ใช่การปฏิบัติธรรม การปฏิบัติจะเกิดได้ด้วยความเป็นอนัตตาเท่านั้น และไม่ใช่ด้วยความเป็นเราที่จะได้


    หมายเลข 11773
    4 ธ.ค. 2562