ไม่ลืมในความเป็นเรา


    ยึดว่าเป็นเราอย่างมั่นคง จนกว่าปัญญาจะเจริญและประจักษ์ในความเกิดและดับไปของสภาพธรรมที่กำลังปรากฏ


    หมายเลข 11772
    4 ธ.ค. 2562