จะเศร้าโศกถึงอะไร


    คิดถึงความตายของบุคคลที่จากไปและเศร้าโศกอยู่เสมอ แต่ความจริงแล้วเศร้าโศกถึงสิ่งที่ไม่มี เพราะไม่รู้ความจริงของสภาพธรรมที่เกิดและดับไป จึงควรเห็นคุณค่าของการฟังธรรมเพื่อความเข้าใจในความเป็นธัมมะที่ไม่ใช่เรา


    หมายเลข 11771
    4 ธ.ค. 2562