โลกของสัญญา


    สัญญาคือความจำซึ่งเกิดกับจิตทุกขณะ ถ้าจิตเป็นอกุศล สัญญาก็จำผิด วิปลาส ว่าเป็นสัตว์บุคคล สิ่งต่างๆ จึงควรฟังพระธรรมให้เข้าใจเพื่อละความวิปลาส


    หมายเลข 11769
    4 ธ.ค. 2562