ไม่หยุดที่จะพูดความจริง


    พระธรรมคำสอน ที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้ดีแล้ว เป็นคำที่ถูกต้องและเป็นประโยชน์สูงสุด จึงสมควรอย่างยิ่งที่จะกล่าวตามคำจริงของพระองค์ต่อไปอย่างมั่นคง


    หมายเลข 11768
    4 ธ.ค. 2562