กรรมและผลของกรรม


    ถ้ามีความเข้าใจธัมมะถูกต้อง ก็จะมั่นคงในกรรมและผลของกรรมเพิ่มขึ้น และมีความเดือดร้อนใจลดลง


    หมายเลข 11767
    4 ธ.ค. 2562