ดีเพราะปัญญา


    ไม่ว่าจะอยู่ในเพศบรรพชิตหรือคฤหัสถ์ ถ้ามีความเข้าใจที่ถูกต้องในธัมมะ ก็จะทำให้ค่อยๆ มีความดีที่สามารถประจักษ์แจ้งความจริงได้


    หมายเลข 11764
    23 ก.ย. 2566