ดีเพราะปัญญา


    ไม่ว่าจะอยู่ในเพศบรรพชิตหรือคฤหัสถ์ ถ้ามีความเข้าใจที่ถูกต้องในธัมมะ ก็จะทำให้ค่อยๆมีความดีที่สามารถประจักษ์แจ้งความจริงได้


    หมายเลข 11764
    4 ธ.ค. 2562