ปัญญาไม่ลวง


    ปัญญาคือความเข้าใจธัมมะถูกต้อง จะทำให้เข้าใจความต่างกันของการสะสมอัธยาศัยของแต่ละบุคคลที่จะอยู่ในเพศบรรพชิตหรือคฤหัสถ์ จึงไม่ถูกลวง และเป็นผู้ตรงตามความเป็นจริง


    หมายเลข 11763
    4 ธ.ค. 2562