อาศัยคำพระสัมมาสัมพุทธเจ้า


    คำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นที่อาศัยให้ได้เข้าใจสภาพธรรมแต่ละอย่างที่กำลังปรากฏในขณะนี้


    หมายเลข 11762
    4 ธ.ค. 2562