พระธรรมวินัยเป็นศาสดา


    พระธรรมวินัยเป็นศาสดาแทนพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอย่างไร และชาวพุทธจะรักษาพระศาสนาไว้ได้อย่างไร


    หมายเลข 11761
    23 ก.ย. 2566