พระธรรมวินัยเป็นศาสดา


    พระธรรมวินัยเป็นศาสดาแทนพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอย่างไร และชาวพุทธจะรักษาพระศาสนาไว้ได้อย่างไร


    หมายเลข 11761
    4 ธ.ค. 2562