เห็นเพียงสิ่งที่ปรากฏ


    เพราะไม่รู้ว่าเป็นสิ่งที่เพียงปรากฏ จึงหลงยึดว่าเป็นสัตว์บุคคลตัวตน จนกว่าจะได้ฟังพระธรรมและปัญญาเริ่มรู้สภาพธรรมที่เพียงปรากฏตามความเป็นจริง


    หมายเลข 11759
    4 ธ.ค. 2562