อนันตรูปนิสยปัจจัย-1 พอ.5244

ขออภัย กำลังดำเนินการแก้ไขระบบฟังธรรม  สุ.   ทุกคนก็คงได้ยินคำว่า อนันตรปัจจัย ได้แก่ จิตและเจตสิกซึ่งเกิดแล้วดับไป เป็นปัจจัยโดยเป็นอนันตรปัจจัยให้จิตเจตสิกขณะต่อไปเกิดขึ้น โดยไม่มีระหว่างคั่นเลย คิดถึงนามธรรม คือ จิตและเจตสิกเกิดแล้วดับไป เป็นอนันตรปัจจัยให้จิตและเจตสิกขณะต่อไปเกิด โดยเป็นอนันตรูปนิสยปัจจัย การที่จะให้จิตและเจตสิกซึ่งเป็นนามธรรมเกิดได้ ต้องเป็นปัจจัยที่มีกำลัง  แม้อนันตรปัจจัยนั้นก็เป็น อนันตรูปนิสยปัจจัย เพราะเหตุว่าไม่มีใครสามารถทำให้สภาพธรรมหนึ่งสภาพธรรมใดเกิดได้เลย  แต่ว่าการสะสมสืบต่อ อนันตรปัจจัย ที่ทำให้สภาพธรรมอื่นเกิดขึ้น แต่ต้องเป็นสภาพที่มีกำลังด้วย  เพราะฉะนั้นจึงเป็น อนันตรูปนิสยปัจจัยด้วย

  ก็เป็นเรื่องที่เราเห็นถึงสภาพธรรมแต่ละอย่างจะเกิดขึ้น ต้องมีปัจจัยแน่นอน ไม่มีปัจจัยเกิดไม่ได้เลย และปัจจัยอะไรบ้างที่จะทำให้สภาพธรรมที่เป็นฝ่ายกุศลบ้าง อกุศลบ้าง  วิบากบ้าง กิริยาบ้างเกิดขึ้น

   


  Tag  อนันตรูปนิสยปัจจัย
  หมายเลข 11747
  19 พ.ย. 2562