ความเข้าใจคลายทุกข์


    หนทางเดียวที่จะค่อยๆคลายทุกข์ได้จริงๆ ก็คือความเข้าใจว่าเป็นธัมมะที่ไม่ใช่เรา


    หมายเลข 11729
    23 ก.ย. 2562