มั่นคงในความเป็นธัมมะ


    จะมั่นในความเป็นธัมมะได้ ก็ต่อเมื่อมีความเข้าใจสภาพธรรมที่กำลังปรากฏขณะนี้ว่าไม่ใช่ตัวตน


    หมายเลข 11756
    4 ธ.ค. 2562