โลภะที่เป็นนิวรณ์


    โลภะเป็นสภาพที่ติดข้อง มีกำลังมากน้อยต่างๆกัน โลภะที่เป็นนิวรณ์ เป็นโลภะที่มีกำลังกลุ้มรุมจิตใจ ถึงระดับที่กั้นหรือขัดขวางการเจริญของกุศล


    หมายเลข 11730
    วันที่ 23 ก.ย. 2562


    หัวข้อแนะนำ