อายตนะคืออะไร


    อายตนะคือสภาพธรรมที่กำลังประชุมกันอยู่ ในขณะที่จิตเกิดขึ้นรู้อารมณ์ขณะหนึ่งๆ


    หมายเลข 11728
    วันที่ 23 ก.ย. 2562