เป็นไปตามธัมมะ

ขออภัย กำลังดำเนินการแก้ไขระบบฟังธรรม    ทุกสิ่งที่เกิดต้องมีปัจจัยให้เกิดขึ้นเป็นไปตามธัมมะนั้นๆ ตราบเท่าที่ยังไม่ได้ดับความไม่รู้


    หมายเลข 11727
    23 ก.ย. 2562