ผู้กล่าวธัมมะ

ขออภัย กำลังดำเนินการแก้ไขระบบฟังธรรม    ธรรมวาทีคือผู้กล่าวคำจริง เพื่อประโยชน์ให้เกิดความเข้าใจความจริงจากแต่ละคำ


    หมายเลข 11726
    23 ก.ย. 2562