คำที่เป็นประโยชน์


    คำที่เป็นประโยชน์คือทำให้ผู้ฟังมีความเข้าใจในความละเอียดความลึกซึ้งของธัมมะ ไม่ทำให้หลงผิดไปทำในสิ่งที่ไม่ใช่ความจริง


    หมายเลข 11725
    23 ก.ย. 2562