หลงบวช


    ไม่หลงบวช และไม่หลงสนับสนุนให้ใครบวช โดยไม่เข้าใจพระธรรมวินัย


    หมายเลข 11723
    23 ก.ย. 2562