โทษของบรรพชิต

ขออภัย กำลังดำเนินการแก้ไขระบบฟังธรรม    บรรพชิตต้องมีความเข้าใจและเคารพพระธรรมวินัยอย่างสูงสุด จึงมีความละอายในทุจริตที่ยิ่งกว่าคฤหัสถ์ ดังนั้นผู้ที่จะบวชต้องมีอัธยาศัยจริงๆที่จะขัดเกลากิเลสในเพศบรรพชิต ซึ่งต้องสามารถประพฤติตามพระธรรมวินัยด้วยความเคารพ


    หมายเลข 11722
    23 ก.ย. 2562