ใครทำงานไม่หยุด


    ไม่มีเราที่ทำงาน แต่เป็นจิตเจตสิกที่ทำงาน เช่น จิตเห็นก็ทำหน้าที่เห็น ปัญญาก็ทำหน้าที่เข้าใจถูก โมหะก็ทำหน้าที่ปิดบังไม่ให้รู้ความจริง เป็นต้น


    หมายเลข 11715
    23 ก.ย. 2562