ทิฏฐิรกชัฏ


    ความเห็นผิดเป็นสภาพที่พ้นได้ยากยิ่งเหมือนป่าที่รกชัฏ ซึ่งก็อยู่ ในจิตที่มีความเห็นผิดเกิดขึ้นแต่ละหนึ่งขณะนั่นเอง


    หมายเลข 11714
    23 ก.ย. 2562