สำนักปฏิบัติ


    ที่กล่าวถึงเรื่องสำนักปฏิบัติไม่มีในพระไตรปิฎกอยู่บ่อยๆ ก็เพื่อเกื้อกูลให้ผู้ที่คิดว่าต้องไปสำนักปฏิบัติได้พ้นจากความเข้าใจผิด ความติดข้อง และความไม่รู้


    หมายเลข 11713
    23 ก.ย. 2562