ตรงและจริงใจ


    สัจจบารมี คือความตรงและจริงใจ ที่จะอบรมเจริญกุศล เพื่อการละกิเลสอกุศล ด้วยปัญญา ไม่ใช่ด้วยโลภะที่ติดข้องไม่ตรงต่อความจริง


    หมายเลข 11688
    5 ส.ค. 2562