ปัญญายังไม่พอ


    แม้จะฟังพระธรรมและเข้าใจว่าสภาพธรรมที่ปรากฏขณะนี้เกิดแล้วดับ แต่ปัญญาก็ยังไม่พอที่จะประจักษ์ในความเกิดดับของสภาพธรรมนั้น จึงต้องสะสมปัญญาจากการฟังพระธรรมต่อไป


    หมายเลข 11691
    5 ส.ค. 2562