เว้นปาปอย่างไร


    จะบังคับไม่ให้เกิดอกุศลได้ไหม แต่ในขณะที่กุศลเกิด จึงเว้นบาปในขณะนั้น ซึ่งไม่ใช่เราจะเว้น และการจะชำระจิตให้บริสุทธ์ได้ ก็ด้วยการรู้ลักษณะสภาพธรรมที่ปรากฏในขณะนี้ตามความเป็นจริง


    หมายเลข 11692
    5 ส.ค. 2562