อดทนที่จะเข้าใจธรรม


    ความอดทนในทุกเรื่องเป็นไปตามปัญญา ซึ่งความอดทนที่ยากยิ่ง ก็คืออดทนที่จะเข้าใจถูกว่าเป็นธรรมที่ไม่ใช่เรา


    หมายเลข 11690
    5 ส.ค. 2562