ไม่เป็นอย่างที่คิด


    สิ่งที่เกิดแล้วดับจะไม่กลับมาอีกเลย และด้วยความรวดเร็วของการเกิดดับสืบต่อ จึงเป็นเสมือนหลายๆอย่างมารวมกันเป็นตัวตน และยึดถือว่าเป็นบุคคล สิ่งต่างๆ แต่เมื่อปัญญาประจักษ์สภาพธรรมตามความเป็นจริง ก็จะไม่เหมือนกับที่เคยคิดเคยจำไว้เลย


    หมายเลข 11687
    5 ส.ค. 2562