ปัญญาละโลภะ


    ในบรรดาสภาพธรรมที่เกิดและดับ ปัญญาประเสริฐสุด เพราะจะสะสมอบรมเจริญ ตั้งแต่ขั้นการฟังทีละเล็กละน้อย จนถึงขั้นประจักษ์แจ้งความจริง จึงจะพ้นจากการเป็นทาสของโลภะได้จริงๆ


    หมายเลข 11685
    5 ส.ค. 2562