พระพุทธคุณ


    พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า ทรงมีพระมหากรณาธิคุณ ที่ทรงแสดงพระธรรม เพื่อผู้ฟังจะได้สะสมปัญญา ที่จะค่อยๆรู้สภาพธรรมตามความจริง ที่มีในขณะนี้ จนสามารถดับกิเลสได้ตามลำดับ


    หมายเลข 11684
    5 ส.ค. 2562