เด็กอ่อนนอนหงาย


    พระธรรมที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดง เป็นประดุจพี่เลี้ยงที่จะคอยอุปการะเกื้อกูลให้ผู้ที่ยังไม่รู้ความจริง ซึ่งเปรียบเหมือนเด็กอ่อนนอนหงายที่ยังไม่รู้ความ หยิบเศษไม้เศษกระเบื้องเข้าปาก ได้ค่อยๆรู้ความเป็นจริงของสิ่งที่ปรากฏขณะนี้ จนกว่าจะประจักษ์แจ้งสภาพธรรมตามความเป็นจริง เป็นพระอริยบุคคล ที่พ้นภัยจากความไม่รู้ โดยลำดับ


    หมายเลข 11680
    วันที่ 5 ส.ค. 2562