สะสมคุ้นเคยในธัมมะ


    พระธรรมเป็นประโยชน์สูงสุด เพื่อการฟัง พิจารณา และไตร่ตรอง จนเป็นการสะสมคุ้นเคยในคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ซึ่งจะน้อมไปสู่ความเข้าใจสภาพธรรมตามความเป็นจริง


    หมายเลข 11678
    5 ส.ค. 2562