คิดว่าเข้าใจ


    การศึกษาธัมมะที่เป็นประโยชน์ก็คือ เพื่อความเข้าใจสภาพธรรมที่ปรากฏตามความเป็นจริงขณะนี้ ไม่ใช่การรู้เรื่องราวของธัมมะในส่วนต่างๆ แล้วคิด ว่าเข้าใจ


    หมายเลข 11675
    5 ส.ค. 2562