ศรัทธา ๔ ประเภท พอ.4237


  ผู้ถาม    ความเข้าใจของผมขณะนี้ก็คือว่าศรัทธาเป็นโสภณเจตสิกอย่างเดียว คือถ้าไปไหว้ต้นกล้วย ไปทำบูชายัณอะไรต่าง ๆ นั้นจะไปเรียกศรัทธาใช้คำผิด ถูกไหมครับ ถ้าไม่ใช่คำว่าศรัทธา จะใช้คำอะไร

  ธิ.     มีข้อความที่จำแนกศรัทธาไว้ ๔ อย่าง ก็จะมีในทีฆานิกายมหาวรรค ท่านก็อธิบายว่า คำว่า “ศรัทธา” นั้น ศรัทธามี ๔ คือ อาคมนิยสัทธา อธิคมสัทธา ปสาทสัทธา โอกัปปนสัทธา  ท่านก็อธิบายว่าบรรดาศรัทธาทั้ง ๔  อาคมนิยสัทธาย่อมมีแก่พระโพธิสัตว์ผู้สัพพัญญู อธิคมสัมธาย่อมมีแก่พระอริยบุคคลทั้งหลาย ๆ สัทธาของท่านก็ชื่อว่า “อธิคมสัทธา” ส่วนศรัทธาที่เป็นความเลื่อมใส ๆ ในพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ ก็ชื่อว่าปสาทสัทธา ส่วนศรัทธาที่มีลักษณะเป็นความปักใจเชื่อก็จะใช้คำว่า  “โอกัปปนสัทธา” ก็คือศรัทธาที่มีความเชื่อที่มั่นคงขึ้น  อันนี้ก็คือหมายถึงว่าคำว่า “ศรัทธา (สัทธา)” อย่างเดียว เวลาที่มาประกอบกับคำอื่นก็จะช่วยให้ความหมายของลักษณะของศรัทธาชัดเจนขึ้น เช่นกำลังของศรัทธาที่มีกำลังต่าง ๆ

               

   


  Tag  ศรัทธา ๔ ประเภท
  หมายเลข 11629
  28 มี.ค. 2562