พระธรรมที่ทรงแสดงจะเกื้อกูลเมื่อไหร่ พอ.4238

ผู้ถาม     ท่านอาจารย์แสดงเรื่องลักษณะของสภาพธรรมก็แสดงว่าพระพุทธเจ้าตรัสรู้ลักษณะของสภาพธรรม แล้วจึงบัญญัติชื่อขึ้นภายหลัง อันนี้เป็นความเข้าใจถูกต้องไหมครับ

สุ.     ถ้าไม่มีคำหรือว่าไม่พูดจะทำให้คนอื่นเข้าใจสิ่งที่มีจริง ๆ ได้ไหม

ผู้ถาม     แต่ว่าที่ท่านอาจารย์ได้หยิบข้อความในพระไตรปิฎกที่มีความ สำคัญในชีวิตประจำวันมาเพื่อให้เข้าใจถึงลักษณะของสภาพธรรมที่พระผู้มีพระภาคทรงตรัสรู้ความจริง ผมกำลังทำความเข้าใจ

สุ.     ก็มีประโยชน์อะไรที่มีสิ่งที่ปรากฏแล้วก็ไม่รู้ไปเรื่อย ๆ  เพียงแค่ฟังเรื่องราวเท่านั้น ถ้าอย่างนั้นพระธรรมที่ทรงแสดงจะไม่เกื้อกูลไม่อุปการะ แต่ทรงแสดงว่าปัญญามี ๓ ขั้น ขั้นฟัง ขั้นพิจารณา ขั้นอบรม ขั้นประจักษ์แจ้งแทงตลอด

ผู้ถาม     ในขณะที่สติในขั้นทานเกิด จะต้องมีสติ มีศรัทธา ขณะนั้นศรัทธาหรือสติปัญญาจะเท่ากันไหม

สุ.     เวลาให้มีปัญญาด้วยหรือเปล่า

ผู้ถาม     มีก็ได้ ไม่มีก็ได้

สุ.     ก็แสดงอยู่แล้วว่าไม่ใช่อินทรีย์ ๕ พร้อมกัน

ผู้ถาม     ถ้างั้นสติหรือปัญญาหรือศรัทธาในการให้ก็เป็นกุศลอีกระดับหนึ่ง

สุ.     ถูกต้อง

ผู้ถาม     สติที่จะเป็นไปในการให้ทานไม่สืบต่อ สติปัฏฐานก็ไม่สามารถระลึกลักษณะของสติที่เป็นไปในการให้ทานได้ใช่ไหมครับ          


หัวข้อหมายเลข  11637
ปรับปรุง  12 เม.ย. 2562