พระธรรมที่ทรงแสดงจะเกื้อกูลเมื่อไหร่ พอ.4238


  ผู้ถาม     ท่านอาจารย์แสดงเรื่องลักษณะของสภาพธรรมก็แสดงว่าพระพุทธเจ้าตรัสรู้ลักษณะของสภาพธรรม แล้วจึงบัญญัติชื่อขึ้นภายหลัง อันนี้เป็นความเข้าใจถูกต้องไหมครับ

  สุ.     ถ้าไม่มีคำหรือว่าไม่พูดจะทำให้คนอื่นเข้าใจสิ่งที่มีจริง ๆ ได้ไหม

  ผู้ถาม     แต่ว่าที่ท่านอาจารย์ได้หยิบข้อความในพระไตรปิฎกที่มีความ สำคัญในชีวิตประจำวันมาเพื่อให้เข้าใจถึงลักษณะของสภาพธรรมที่พระผู้มีพระภาคทรงตรัสรู้ความจริง ผมกำลังทำความเข้าใจ

  สุ.     ก็มีประโยชน์อะไรที่มีสิ่งที่ปรากฏแล้วก็ไม่รู้ไปเรื่อย ๆ  เพียงแค่ฟังเรื่องราวเท่านั้น ถ้าอย่างนั้นพระธรรมที่ทรงแสดงจะไม่เกื้อกูลไม่อุปการะ แต่ทรงแสดงว่าปัญญามี ๓ ขั้น ขั้นฟัง ขั้นพิจารณา ขั้นอบรม ขั้นประจักษ์แจ้งแทงตลอด

  ผู้ถาม     ในขณะที่สติในขั้นทานเกิด จะต้องมีสติ มีศรัทธา ขณะนั้นศรัทธาหรือสติปัญญาจะเท่ากันไหม

  สุ.     เวลาให้มีปัญญาด้วยหรือเปล่า

  ผู้ถาม     มีก็ได้ ไม่มีก็ได้

  สุ.     ก็แสดงอยู่แล้วว่าไม่ใช่อินทรีย์ ๕ พร้อมกัน

  ผู้ถาม     ถ้างั้นสติหรือปัญญาหรือศรัทธาในการให้ก็เป็นกุศลอีกระดับหนึ่ง

  สุ.     ถูกต้อง

  ผู้ถาม     สติที่จะเป็นไปในการให้ทานไม่สืบต่อ สติปัฏฐานก็ไม่สามารถระลึกลักษณะของสติที่เป็นไปในการให้ทานได้ใช่ไหมครับ          


  Tag  ลักษณะของสภาพธรรม
  หมายเลข 11637
  12 เม.ย. 2562


  หัวข้อแนะนำ