ต้องเข้าใจขึ้นถึงความไม่มีตัวตน และก็เป็นสภาพธรรมจริง ๆ พอ.4238


    ผู้ถาม     ฟังท่านอาจารย์แล้วรู้สึกว่าสภาพธรรมที่กำลังปรากฏถึงแม้จะรู้เพียงทีละขณะแล้วก็ยังไม่ชัดเจน ก็เป็นเพียงทีละขณะที่เกิดขึ้นแล้วก็ผ่านไปอย่างรวดเร็ว

    สุ.     ก็เป็นเรื่องที่จะต้องเข้าใจขึ้นถึงความไม่มีตัวตน และก็เป็นสภาพธรรมจริง ๆ  ซึ่งก็เป็นนามธรรมและรูปธรรม


    หมายเลข 11639
    วันที่ 12 เม.ย. 2562


    หัวข้อแนะนำ