ต้องเข้าใจขึ้นถึงความไม่มีตัวตน และก็เป็นสภาพธรรมจริง ๆ พอ.4238


  ผู้ถาม   ฟังท่านอาจารย์แล้วรู้สึกว่าสภาพธรรมที่กำลังปรากฏถึงแม้จะรู้เพียงทีละขณะแล้วก็ยังไม่ชัดเจน ก็เป็นเพียงทีละขณะที่เกิดขึ้นแล้วก็ผ่านไปอย่างรวดเร็ว

  สุ.   ก็เป็นเรื่องที่จะต้องเข้าใจขึ้นถึงความไม่มีตัวตน และก็เป็นสภาพธรรมจริง ๆ  ซึ่งก็เป็นนามธรรมและรูปธรรม


  Tag  เป็นสภาพธรรม ไม่มีตัวตน
  หมายเลข 11639
  12 เม.ย. 2562


  หัวข้อแนะนำ