ธรรมทั้งหลายต้องอาศัยเหตุ อาศัยปัจจัยจึงเกิด พอ.4236


    อ.   พื้นฐานความเข้าใจที่สำคัญก็คือสภาพธรรมทั้งปวงเป็นอนัตตา สภาพธรรมทั้งหลายก็ต้องอาศัยเหตุ อาศัยปัจจัยที่จะเกิด มิใช่ว่ากุศลจิตจะเกิดตามความต้องการที่เราอยากให้เกิดซึ่งเดี๋ยวก็เห็น เดี๋ยวก็ได้ยิน แล้วก็คิดนึกเป็นกุศลบ้าง เป็นอกุศลบ้าง แต่ถ้าเราจะกล่าวเจาะจงตรงสภาวธรรม พื้นฐานพระอภิธรรมนั้นสำคัญมาก เพราะในขณะที่กุศลจิตแต่ละขณะเกิด ต้องมีเหตุปัจจัยคือมีอโลภเหตุ อโทสเหตุ ทำให้เกิดกุศล ถ้ามีอโมหเหตุคือปัญญาเกิดร่วมด้วยก็เป็นกุศลที่ประกอบด้วยปัญญา


    Tag  เหตุปัจจัย
    หมายเลข 11623
    26 มี.ค. 2562


    หัวข้อแนะนำ