เห็นพระปัญญาคุณก็ระลึกถึงพระคุณได้ พอ.4235


    สุ.     เพียงแค่ได้ยิน จิต เจตสิกเป็นสภาพธรรม และจิตไม่ใช่เจตสิก แต่เมื่อไหร่ที่จิตเกิดขึ้นต้องมีเจตสิกเกิดร่วมด้วย เห็นพระคุณไหม ถ้าจะเห็นพระคุณเห็นได้เลย ใครจะแสดงเรื่องของจิตว่าเป็นนามธรรมเป็นธาตุรู้ซึ่งมีปัจจัยเกิดและก็ต้องมีเจตสิกเกิดร่วมกัน เจตสิกเป็นปัจจัยให้เกิดจิตหรือเปล่า เป็น จิตเป็นปัจจัยให้เจตสิกเกิดหรือเปล่า ต่างอาศัยกันและกันเกิดขึ้นพร้อมกันด้วย แยกกันไม่ได้ โดยศัพท์ภาษาบาลีก็ใช้คำว่า “สัมปยุตตปัจจัย” ไม่แยกกันเลย ขณะใดที่จิตใดเกิดและมีเจตสิกเกิดร่วมด้วย เจตสิกนั้นเกิดกับจิตและก็ดับพร้อมจิตขณะนั้นและก็รู้อารมณ์เดียวกับจิต และในภูมิที่มีขันธ์ ๕ จิตต้องเกิดที่รูปหนึ่งรูปใด ทั้งจิตและเจตสิกก็เกิดดับที่รูปนั้นด้วย นี่คือการเข้าใจธรรมซึ่งมีจริง ๆ ระลึกถึงพระคุณไหม นี่ค่ะไม่เคยได้ยิน ไม่เคยเข้าใจ แม้ในขั้นฟังเรื่องของจิตและเจตสิก เพียงสองคำนี้สามารถที่จะเห็นพระกรุณาคุณได้ และเห็นพระปัญญาคุณด้วยว่าใครสามารถที่จะแทงตลอด รู้ความจริงของสภาพธรรมซึ่งเกิดดับอย่างเร็วมาก เพียงแค่ขณะที่เห็น ใครจะรู้ว่ามีเจตสิกเกิดร่วมด้วย ๗ ประเภท และเวลาที่อกุศลจิตเกิดก็มีอกุศลเจตสิกเกิดร่วมกับ ๗ ประเภทนั้นด้วย และถ้ามีโสภณจิตที่ดีงามก็ยิ่งมีเจตสิกที่มากกว่านั้นอีกเกิดร่วมด้วยตามประเภทของจิตนั้น ๆ  ถ้าได้ฟังแล้วเข้าใจอย่างนี้ เห็นพระปัญญาคุณ และก็ระลึกถึงพระคุณได้

                 


    หมายเลข 11612
    วันที่ 4 ม.ค. 2562